پذیرفته شدگان اخیر

اسامی پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان سال 96-97 که در کلاسهای تیزهوشان اینجانب حضور داشتند به شرح زیر است :


1. یاسمن زونیا - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم - فرزانگان 8

2. علی رضایی زاده - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم - علامه حلی 5

3. کامران کریمی - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم - علامه حلی 2

4. سارا بنایی - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم - فرزانگان 5

5. پریسا مسلم - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای سال پنجم - فرزانگان 8

6. آیلار مسلم - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای سال پنجم - فرزانگان 3

7. محسن میر مسعودی - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای سال پنجم - علامه حلی 6

8. رها دولتی - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای سال ششم - فرزانگان 1

9. احسان علیپور - شرکت در کلاسهای تیزهوشان از ابتدای سال پنجم - علامه حلی 5

Call Now Button